Asociace neziskových organizací (ANNOLK)

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Naši partneři

ANNOLK, Asociace neziskových organizací

Členství v Asociaci nestátních neziskových organizací Libereckého kraje (ANNOLK) od samého počátku jejího vzniku v roce 2002 umožňuje zejména:

  • výměnu informací a zkušeností mezi členy ANNOLK, zprostředkovávání podnětů pro činnost
  • posilování vědomí společných cílů na základě společných hodnot a identity, snižování izolovanosti organizací
  • vytvoření platformy pro debaty a diskuse o věcech společného zájmu a pro utváření dočasných nebo trvalých účelových partnerství
  • vyjednávání a prezentace názorů a snah, které se týkají postavení nestátních neziskových organizací ve společnosti a dále těch záležitostí, kde to členové uznají za vhodné

Činnost Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

Předmětem činnosti ANNOLK je:

  • vyjednávání se zástupci veřejné správy a podnikatelského sektoru v oblastech, které určí sami členové prostřednictvím orgánů ANNOLK
  • delegování zástupců do orgánů, grémií, pracovních skupin, výborů a komisí, pro něž to orgány ANNOLK budou považovat za vhodné
  • zprostředkování informací a zkušeností mezi členskými organizacemi v oblastech, které si určí členové prostřednictvím orgánů ANNOLK
  • příprava projektů, aktivit a připomínek k legislativě ovlivňující práci v neziskovém sektoru na krajské úrovni, ale ve spolupráci s Asociácí NNO ČR i na celostátní či evropské úrovni
  • informování veřejnosti, veřejné správy, médií a podnikatelského sektoru o nestátních neziskových organizacích a neziskovém sektoru jako celku

Členem ANNOLK mohou být nestátní neziskové organizace se sídlem na území Libereckého kraje a územně definované organizační jednotky (pobočky) celostátních nestátních neziskových organizací, jimž byla zakládající (mateřskou) organizací svěřena úplná kompetence pro území Libereckého kraje. V současné době má ANNOLK okolo 60 členů NNO různých právních forem - nadací spolků, i obecně prospěšných společností.