Aktivity ZO ČSOP Armillaria

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Naše aktivity

Ochrana přírody

Ochrana přírodyZO ČSOP Armillaria se zabývá teoretickou i praktickou ochranou krajiny a přírody - cenných území a lokalit (zvláště chráněná území, VKP a přírodní parky, soustava Natura 2000, ÚSES - biocentra a biokoridory), ale i  urbanizovaného prostředí, druhovou ochranou, péčí o lokality a konkrétními opatřeními s cílem zachování či podpory biodiverzity a populací ohrožených druhů - sledujeme stav, vztahy, změny, možnosti i potřeby či přínosy.

 

 

Ekologická výchovaEkocentrum provozujeme v centru města a zejména na podzim či v předjaří zde pořádáme přednášky a akce pro veřejnost, najdete zde informace ii publikace na prodej, poradna funguje po tel. kdykoli, osobně nejlépe ve středu odpoledne. Ekologická výchova znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím a zdroji. Pracujeme zejména s dětmi školního věku, ale i s dospělými - studenty, dobrovolníky, zájemci o různé oblasti a témata.

 

Recyklace odpadů

Recyklace odpadůRecyklace je výraz pro takové nakládání s odpadem a roztříděným materiálem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět do výrobního a uživatelského cyklu, odtud pak název tohoto procesu. Recyklovaný materiál je cíleně přetvářen na (druhotnou) opět vstupní surovinu, která je použitelná při další výrobě (nejlépe potřebného a smysluplného a co nejdéle sloužícího) produktu, výrobku.

 

Pozemkový spolek

Pozemkový spolek Mokřady a louky libereckaPozemkové spolky jsou nestátní neziskové organizace, pečující o cenné přírodní a historické lokality na základě jejich vlastnictví, či dlouhodobého právního vztahu k nim. Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka je nezisková organizace v rámci ZO ČSOP Armillaria, která sdružuje vlastníky, hospodáře a nájemce ekologicky či kulturně cenných zájmových lokalit a pozemků na území Libereckého kraje již od roku 1999.