Stručná charakteristika vybraných významných lokalit

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Pozemkový spolek

Vstavač mužský (Orchis mascula)

Přírodní památka Vápenice

Jedná se o jednu z nejhodnotnějších lokalit regionu s výskytem vápnomilné, luční i skalní vegetace včetně druhů čeledi Orchideaceae - např. vstavač mužský (Orchis mascula subsp. signifera), dále pak dobromysl, vítod obecný, třeslice prostřední, úročník bolhoj či zběhovec ženevský (Origanum vulgare, Polygala vulgaris, Briza media, Anthylis vulneraria, Ajuga genevensis)

Přírodní rezervace Meandry Smědé

Území je cenné zejména vysokou pestrostí (diverzitou) organizmů v nivě přirozeně meandrujícího toku, včetně rybníka Dubáku a přítomností řady zvláště chráněných druhů – např. slíďák (Arctosa cinerea), mihule potoční, čolek velký, skokan skřehotavý, blatnice skvrnitá, vydra říční, v okolí rybníka jeřáb popelavý, ledňáček říční, sýček obecný či protahující bekasina otavní.

Ďáblík bahenní (Calla palustris)Z rostlinných druhů je zde ďáblík bahenní (Calla palustris) na jediné lokalitě v okrese, na přilehlých svazích s hájovou květenou se vyskytují lilie zlatohlavé, pižmovka obecná, dymnivka dutá i bobovitá, lýkovec obecný a další.

Tato druhová bohatost je ohrožena nárůstem lokalit a plošných výskytů některých invazních rostlin, zejména křídlatky japonské, netýkavky žláznaté, ale i expanzivních domácích rostlin – vratiče obecného, kopřivy dvoudomé, šťovíku tupolistého a dalších.

Navržená přírodní rezervace Vesecké údolí

Jedná se o komplex svěžích a mokřadních luk, na kterých byla v r.1998 zahájena cca po deseti letech opět pravidelná seč. V prostoru výskyt vachty (Menyanthes trifoliata), na mokrých loukách a v nivách potoků pak např. kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), zábělník bahenní (Comarum palustre), sítina ostrokvětá (Uncus acutiflorus), vrba plazivá (Salix repens subsp. rosmarinifolia) aj.. Cílem péče je zvýšení druhové diverzity většiny biotopů dnes botanicky i zoologicky významného území.

Přírodní památka Lukášov

Dosud hodnotná louka s výskytem šafránu – Crocus albiflorus (dříve uváděn jako C. heufelianus), níže u potoka další luční a mokřadní ohrožené druhy. Plánovaný management se drží plánu péče z r. 1995 s cílem posílit populaci šafránu a pokusit se potlačit pokryvnost druhu rdesno hadí kořen (Bistorta major), která obsazuje plochy se šafrány společně s dominantními acidofilními druhy - metlička křivolaká, borůvka, smilka aj.

Lesík u letiště - "Opičák"

V liberecké městské části Ostašov, území s unikátním pseudoluhovým porostem s řadou tůněk a jezírek sycených jen dešťovou vodou (tzv. nebeské rybníčky).

Niva Lučního a Mlýnského potoka

Ve Veseckém údolí, jedná se zejména o pravidelně zaplavovanou část nivy s přirozeně meandrujícím korytem potoka a aluviálními loukami.